තෙලි ඇල්ල (හොලොම්බුව) ජලාශයට ප්‍රදේශවාසීන්ගේ දැඩි විරෝධය –

කොලබ ජල ගැලීම් පාලනය සඳහාත් , කුරුණෑගල වැනි වියලි ප්‍රදේශ සඳහා ජලය ලබා දීමේ අරමුණින් යෝජිත ගුරුගොඩ ඔය හරස් කර (තෙලි අල්ල ප්‍රදේශයෙන් ) ඉදිකිරීමට අදහස් කර ඇති ජලාශයට එරෙහිව ප්‍රදේශවාසීන් දැඩි විරෝධතාවයක් දක්වයි. මේ සඳහා ඉකුත් දිනක  දැදිගම රජ  මහා විහාරස්ථානයේදී විරෝධතා රැස්වීමක්  සංවිධානය කර තිබූ අතර ඒ සඳහා හාර දහසකට වැඩි ජනකායක් සහභාගි වී සිටියහ . මෙසේ මෙම ප්‍රදේශවාසීන් […]

Read more