ඉසුරගේ එක කණ්නාඩිය විවෘත කිරීම – ලැජ්ජයි මහඇමති තුමෝ

යහපාලන ආණ්ඩුවේ බස්නාහිර පළාත් මහා ඇමති ඉසුර දෙවප්‍රිය මහතා නොබෝදා හෝමාගම දුම්රිය හරස් මග අසල ඉදිකෙරුණු එක දර්පනයක් විවෘත කිරීමට

Read more

තෙලි ඇල්ල (හොලොම්බුව) ජලාශයට ප්‍රදේශවාසීන්ගේ දැඩි විරෝධය –

කොලබ ජල ගැලීම් පාලනය සඳහාත් , කුරුණෑගල වැනි වියලි ප්‍රදේශ සඳහා ජලය ලබා දීමේ අරමුණින් යෝජිත ගුරුගොඩ ඔය හරස් කර

Read more
}