කොටි සොහොන් බිම උද්‍යානයක් කරන්න රජයෙන් අනුමැතිය ලැබිලා

කිලිනොච්චිය කනකපුරම් පිහිටි LTTE කොටි සාමාජිකයන්ගේ සොහොන් බිමක් සංවර්ධනය කිරීම සඳහා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී වරයකුගේ විමධ්‍යගත අරමුදල වය කිරීම පසු ගිය දින කිහිපය පුරා දැඩි කතා බහට ලක් වුනා . පසුව එසේ කිසිදු වග විභයකින් තොරව මහජන මුදල එක එක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී වරුන්ගේ හිතු මනාපයට වය කල හැකිද යන වග පිළිබඳව දැඩි කතිකාවතක් ඇති වීම නිසා ඒ පිළිබඳව රජය වෙතින්  පරීක්ෂණයක් […]

Read more