ලෝකේ ලස්සන එත් භයානකම පාලම් 10 මෙන්න – ඡායාරුප සහිතයි

Trift Bridge – Switzerland ස්විස්ටර්ලන්තයේ ඇල්ප්ස් කඳු වැටී වල ඇත . උස මීටර් 110 ක් වන අතර දිග මීටර් 180 ක් වේ Carrick-A-Rede Rope Bridge  කැරික්-ඒ-රීඩ් නදිය පාලම පිහිටා ඇත්තේ එක්සත් රාජධානියේ උතුරු අයර්ලන්තයේ ඇන්ත්රික් නගරයේයි. මෙම පාලම මීටර් 21 ක් දිග මීටර් 30 ක උසකින් පිහිටා ඇත. මෙම පාලම හරහා යෑමට එක වරකට උපරිම සංක්‍යාව 8 කි . Vitim […]

Read more