පාසල් ආදී ශිෂ්‍ය හමුවෙනුත් රන්ජන්ව එලවයි – දේශපාලන කතාවක් කරන්න ගිහින්

මීගමුව මාරිස්ටෙලා විදුහ‍ලේ ආදී සිසුන්ගේ සුහද හමුවකදී ආදි සිසුවකු ලෙස නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය රන්ජන් රාමනායක මහතා එම සුහද හමුවේදී දේශපාලනය කතා කිරීම නිසා ඇති වූ සිද්ධියක් මත නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයාට එම සුහද හමුවෙන් පිටව යාමට සිදු වී ඇත.

මාරිස්ටෙලා විදුහ‍ලේ ආදි සිසුන්ගේ සුහද හමුවක් පෙරේදා (2) විදුහල් පරිශ්‍රයේ පවත්වා ඇත. ආදි සිසුවකු ලෙස රන්ජන් රාමනායක මහතාද එම සුහද හමුවට සහභාගි වී තිබේ.

රන්ජන් රාමනායක මහතා සංවිධායක මණ්ඩලයේ ආරාධනයෙන් මේ අවස්ථාවේ ගීතයක් ගායනා කර ඇත. දේශපාලනඥයකු ලෙස රන්ජන් රාමනායක මහතා මේ අවස්ථාවෙන් ප්‍රයෝජනය ගෙන දේශපාලනය කතා කිරීමට යාම නිසා සිය හිත මිත්‍ර ආදි සිසුන් විරෝධය මේ සඳහා පළකර තිබේ.

මේ අවස්ථාවේ නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයාගේ ආරක්ෂිත නිලධාරීන් තරමක කලබල ගතියක් පෙන්වීම නිසා ආදි සිසුන්ගේ විරෝධයද තරමක් වැඩි වී තිබේ.

සංවිධායක මණ්ඩලය නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයාගේ ආරක්ෂක නිලධාරීන්ට සහය ලබාදී නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයාව විදුහල් භූමියෙන් පිටතට ගෙන යාම මෙහිදී සිදුව ඇත.

Comments

අදහස් ලියන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.