ශ්‍රී ලංකාව රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික මට්ටමින් සමලිංගික දිනය සමරයි -කොඩියත් ඔසවයි

එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ කොලඹ කාර්යාලයේ පළමු වරට ඊයේ  දිනයේ සමලිංගික කොඩිය ඔසවනු ලැබීය.

මෙම කොඩිය ඔසවා තිබුණේ සමලිංගිකයන්ගේ දිනය සැමරීම සදහාය.

එක්සත් ජාතීන්ගේ කොඩිය සමගින් සමලිංගික කොඩිය ඔසවා තිබුණේ මෙසේය. මේ අනුව ශ්‍රී ලංකාව රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික මට්ටමින් සමලිංගිකත්වය අනුමත කරනු ලැබීමක් ලෙස පෙන්වා දිය හැක

Comments

අදහස් ලියන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *