ශ්‍රී ලංකාව රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික මට්ටමින් සමලිංගික දිනය සමරයි -කොඩියත් ඔසවයි