සංවර්ධනය මුවාවෙන් නිධන් ගන්න ජාතික උරුමයන් වැනසීම දිගටම