කාට උනත් දාන මාංචු මෙයාලට නැති කලේ කාගේ අනින්ද? ඡායාරුප පහතින්