නිතිය රකින්න ඉන්න පොලිසියට නීති අදාලම නැද්ද? – රුවන්වැල්ල පොලිසියේ ආදර්ශය

දිනය – 2018.03.02.

වෙලාව – උදැසන 10:59

ස්ථානය – අවිස්සාවේල්ල – හැටන් මාර්ගය දෙහිඕවිට නගරයේ සිට යටියන්තොට දෙසට 300M පමණ

පොලිසිය – රුවන්වැල්ල

යතුරුපැදි අංකය – 154 – 8217

රුවන්වැල්ල පොලිස් රථවාහන අංශයේ නිලධාරින් රටට දුන්නු අපූරු ආදර්ශය මෙතනින් බලන්න

Comments

අදහස් ලියන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *