නිතිය රකින්න ඉන්න පොලිසියට නීති අදාලම නැද්ද? – රුවන්වැල්ල පොලිසියේ ආදර්ශය