හැමදේටම වැරැද්ද ගංගොඩවිල සෝම හාමුදුරුවෝ – නිර්මාල් උඩු බුරයි