ජාතිවාදී ගින්න මේ විදිහට නිවන්න පුලුවන්ද? – බලධාරීන්ට නොපෙනෙන ඇත්ත