මෙන්න ඊයේ ඉඳලා වෙනස් වෙච්ච රථවාහන වැරදි සහ දඩ මුදල්

2018 ජනවාරි මස 15 වන දින සිට ස්ථානීය දඩ මුදල් සහ ස්ථානීය දඩ ගෙවිය හැකි වරදවල් සංශෝදනය කර ඇති අතර අදාළ වරදවල් සහ දඩ මුදල් පහත පරිදි වේ (අදාළ ගැසට් පත්‍රය මෙන්න )

මෙම ගැසට් පත්‍ර රජයේ මුධ්රන දෙපාර්තුමේන්තු වෙබ් අඩවියෙන් භාගත කල හැක

Comments

අදහස් ලියන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.