අගමැති රනිල් සාදයකදී දාපු අමුතුම ඩාන්ස් එක – බලන්නම වටින නැටුමක්

අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්රමසිංහ මහතා ඉකුත් දිනක සාදයකදී ප්‍රවීන නිලි අයිරාංගනී සේරසිංහ මහත්මිය සමග දැක්වූ අමුතුම ලස්සන ඩාන්ස් එක ..

පහතින් ඒ වීඩියෝව බලන්න

Comments

අදහස් ලියන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.