කොටි සොහොන් බිම උද්‍යානයක් කරන්න රජයෙන් අනුමැතිය ලැබිලා

කිලිනොච්චිය කනකපුරම් පිහිටි LTTE කොටි සාමාජිකයන්ගේ සොහොන් බිමක් සංවර්ධනය කිරීම සඳහා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී වරයකුගේ විමධ්‍යගත අරමුදල වය කිරීම පසු ගිය දින කිහිපය පුරා දැඩි කතා බහට ලක් වුනා . පසුව එසේ කිසිදු වග විභයකින් තොරව මහජන මුදල එක එක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී වරුන්ගේ හිතු මනාපයට වය කල හැකිද යන වග පිළිබඳව දැඩි කතිකාවතක් ඇති වීම නිසා ඒ පිළිබඳව රජය වෙතින්  පරීක්ෂණයක් පවත්වන බවට  ආණ්ඩුව පරකාශ කළා.

දැන් එම සිද්දිය නිසා අදාළ මන්ත්‍රී වරයා කිලිනොච්චිය රාජ්‍ය නිලධාරීන් හා එක්ව එම සොහොන් බිම උද්බිද උධ්‍යනයක් ලෙස නම් කර තමන් එම මුදල් වය කරේ උද්භිද උද්‍යානයක් සනදහා යයි කියමින් නීතියෙන් ගැලවීමට උත්සහ දරා තිබෙනවා . කෙසේ වෙතත් විශ්වාශ කටයුතු ආරංචි මාර්ග අනුව නම් මෙම වල බුරු යෝජනාව පවා රජය වෙතින් එක හෙලාම පිලිග්නෙන ඇති බවට වාර්තා වෙනවා

Comments

අදහස් ලියන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *