යාපනේ දහස් ගණනක් මහවිරු සමරපු හැටි – මේවා කරනකන් පොලිසිය නිදිද?

මෙච්චර දෙයක් කරනකම් ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය නිදි වැදුනාද? බලධාරිනි තොපි හරිනම් එයයි පරීක්ෂණ කරන්න ඕනේ.. ඊත් අපි දන්නවා තොපි ඒ නිලදරින්ට කලින්ම දුන් උපදෙස් වලටයි ඔවුන් වා කරේ

This slideshow requires JavaScript.

Comments

අදහස් ලියන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.