තමන්ට ඕනේ අය විතරක් අධිකාරියට පුරවලා – කවුරුත් ඒ ගැන කතා නැ

පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරියේ  විමර්ශණ නිළධාරියෙක් වීම සදහා මීට පෙර තිබුනු සුදුසුකම වන්නේ ආරථික විද්‍යාව කළමනාකරණ හෝ අලෙවිය පිළිබදව උපාධියක් වන අතර පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරියේ අධ්‍යක්ෂක ජනරාල්වරයාගේ ඉල්ලීමකට අනුව එම සුදුසුකම කළමණාකරණ සේවා දෙපාර්තමේනතුව විසින් වෙනස්කොට ඇත්තේ ඔනෑම විෂයක් කල උපාධිධාරියෙකු බදවා ගත හැකි ආකාරයටය. ඒ අනුව භාෂාව පිළිබදව හෝ වෙනත් විෂයක් සදහා උපාධියක් ඇති පුද්ගලයෙක් වුවද විමර්ශණ නිළධාරියෙකු ලෙස බදවා ගත හැක.

මෙසේ කිරීම තුලින් විෂයභාර ඇමතිවරයා බලාපොරොත්තු වන්නේ තමාගේ හිතවතුන් පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරියට බදවා ගැනීමටය. මෙසේ කිරීම තුළින් සිදු වන්නේ පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරියේ ගුණාත්මක බව අඩුවිම වන අතර සාමාන්‍යෙයන් වෙනත් ආයතන වල සිදු කරනුයේ අදාල සුදුසුකම් තවත් වැඩි කිරීමය.

Comments

අදහස් ලියන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.