අරක්කු සිගරට් භාවිතා කරනවනම් තෑගි දෙන වැඩක් – බියර් මිල අඩු කරාටත් හපන් වැඩක් ?

මත්පැන් හා මත්ද්‍රවය භාවිතා කරන්නන් දිරි ගැන්වීම සඳහා නව තෑගී ලබා දීමේ වැඩසටහනක් පිළිබඳව අපට තොරතුරු වාර්තා වෙනවා. මේ ඒ පිළිබඳව දක්වා තිබු දැන්වීමක් . මෙය කියවන්නට ආ ඔබ අපට දෝශාරෝපනය කරන්නට එපා. ඔබත් මේ පොස්ට් එක ෂෙයාර් කරන්න. කෙසේ හෝ රජයක් විසින් මෙලෙස බියර් මිල අඩු කිරීම වැනි ද කරමින් මත්ද්‍රවය භාවිතාව දිරි ගන්වද්දී මෙලෙස හෝ දැනුවත් කිරීමක් කිරීම අපේ යුතුකමක් යයි අපි තරයේ විශ්වාකරමු

මත්මහා ධන නිධානය 

 ඔබත් මත්ද්‍රවය භාවිතා කරන්න්නෙක්ද? මෙන්න ඔබටත් තෑගි රැසක් දිනා ගැනීමට අවස්ථාවක් 

 

Comments

අදහස් ලියන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *