ආස හිතෙන දුම්රිය සේවයක් – කියවලාම බලන්නකෝ

තම දුම්රිය සමාගමට යාහ් දුම්රිය ක ජපානයේ ටෝකියෝ හා ට්සුකුබා දුම්රිය ස්ථාන අතර ධාවනය වීමට එරට වෙලාවෙන් 9.44 තත්පර 40 ට යෙදී තිබුනත් යම් හේතුවක් නිසා එය 944.තත්පර 20 ට ධාවනය වීම සම්බන්ධයෙන් අදාළ දුම්රිය සමගම තම මගීන්ගෙන් සමාව අයද සිටීමක් ජපානයෙන් වාර්තා වෙනවා .

මේ තරම් නිවැරදි කාලයට වැඩ කිරීමක් ශ්‍රී ලංකා දුමිර්ය සේවය කවදා අත්කර ගනීවිද?

Comments

අදහස් ලියන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.