මේ සල්ලි හින්දා ජිවිත විනාශ කරන හැටි- මොකක්ද දෙන්න ඕනේ දඩුවම

සම්පුර්ණ සිද්දිය CTB එකේ ඉදිරියේ ආපු මගියෙක් වීඩියෝ කරලා. ඇග හිරි වැටෙන වීඩියෝව පහතින බලන්න

 

Comments

අදහස් ලියන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.