දෝරවල් ඇරී තිබෙනවාද වැසී තිබෙනවාද කියා ඔබගේ ෆෝන් එකට sms ඇලර්ට්

ස්මාර්ට් හෝම් තාක්ෂණ සමාගමක් වන August ස්මාර්ට් ඩෝර්බෙල් කැමරාවකින් සමන්විත ස්මාර්ට් ‍ෙදාර අගුලක් හඳුන්වා දී තිබෙනවා.

සමාගමේ මෙම නවතම ස්මාර්ට් ලොක්වල ඇති සංවේදක ‍ෙදාරවල් ඇරී තිබෙනවාද වැසී තිබෙනවාද කියා ඔබගේ ෆෝන් එකට sms ඇලර්ට් එවනවා වගේම ඔබගේ ෆෝන් එක ළඟපාත ඇත්නම් ඉබේ ‍ෙදාරගුළු විවර වීමේ හැකියාවද තිබෙනවා.ඒ වගේම ඔබේ අමුත්තන්ට Virtual Keys ලබා දෙන්නත් මෙම ලොක් එකට පුළුවන්. ඩොලර් 150කට මෙම ස්මාර්ට් ලොක් අලෙවි වෙනවා.

ඔවුන්ගේ මෙම ස්මාර්ට් ලොක් පෙළේ ප්‍රධාන ‍ෙදාර අගුලට ඇපල් සිරි, ගූගල් ඇසිස්ටන්ට්, ඇමසන් අලෙක්සා සමඟ සම්බන්ධ වීමට වයිෆයි හැකියාවක් තිබෙනවා.මෙයත් සමඟම එන ‍ෙදාර බෙල් කැමරාවටම ලයිට් එකක්ද සවිකර ඇති බැවින් ගේ ඉදිරිපස අනවශ්‍ය අය ගැවසෙනවාද කියා දැක බලා දැනගන්නටත් ඇලර්ට් ෆෝන් එකට ගෙන්වා ගන්නටත් පුළුවන්. ඒ වගේම කවුරුන් හෝ එන්නට හෝ යන්නට තත්ත්පර කිහිපයකට පෙර දර්ශන පටිගත කර තබාගෙන ඔබට ලබා දීමටත් මෙම ස්මාර්ට් ලොක් එකට හැකියි

Comments

අදහස් ලියන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.