තාත්තා කොත්තුවක් අරන් නොදුන්නාට – දරුවන් ගැන සැලකිලිමත් වන්න

තම පියා විසින් තමාට කොත්තුවක් ආහාරයට අරන් දුන්නේ නැති බවට කියා ගෙල වැලාලා මියගිය වයස අවුරුදු 12ක් වන එනම් පාසල් 07 වසරේ සිසුවක පිළබඳ ඉතා අනුවේදනීය පුවතක් ඊයේ 28 දින මාතර අකුරැස්ස ඕපාත ප්‍රදේශයෙන් වාර්තා වෙනවා .

සමාජයක් ලෙස අපි නව යොවුන් දරුවන් ගේ චින්තන මට්ටම මිට වඩා උසස් තැනකට ගෙන එම සඳහා කටයුතු කල යුතු බවට නැවත නැවතත් හඟවන මේ මහා කෙදවාචක පිලිබඳ අපි තවත් කතා නොකරන්නේ සිය දිවි නසා ගැනීම තවත් ප්‍රසිද්ධ කිරීමම එවන් විපතකට ඇත වැනීමක් විය හැකි නිසයි.

Comments

අදහස් ලියන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.