මුස්ලිම් මිනිස්සු අපි පන්නලා නෑ ..සටන අන්තවාදීන් එක්කයි. සුකී කියයි..

මියන්මාරයේ දැනට පවතින තත්ත්වය පිළිබඳව මෙරට ජන නායිකාව වන අවු සාන් සුකී මියන්මාර් පාර්ලිමේන්තුව අමතමින් ජාත්‍යන්තර මාධ්‍ය වෙත පිළිතුරු ලබා දී තිබෙනවා .ජාත්‍යන්තර මාධ්‍ය වාර්තා කරන පරිදි මියන්මාරය උතුරු දිග rakhine ප්‍රාන්තයේ කිසිදු මුස්ලිම් ජන සංහාරයක් සිදු නොවන බවත් ත්‍රස්තවාදී කණ්ඩායම් සඳහා පමණක් රජයේ හමුදා විසින් ප්‍රහාර සිදු කරන බවත් බහුතර මුස්ලිම් වැසියන් පිරිසක් තම රටෙන් නෙරපා දමා නැති බවත් ,ඔවුන් එම මුදා ගත් ප්‍රදේශ වල ජීව වන බවත් ඇය ප්‍රකාශ කර ඇත .තම රටේ මෙම ගැටළුව නිසා පීඩාවට පත්වන සියළුම පත් වන සියලුම ජනතාව පිළිබඳව තමා ශෝකයට පත්වන අතර .මානව හිමිකම් සම්බන්ධ ව හෝ තම රටේ අභ්‍යන්තර ගැටළු සම්බන්ධව වෙනත් කිසිදු රාජ්‍යයකින් තම රටට උප දෙස් අනවශ්‍ය බවත් ඇය ප්‍රකාශ කර තිබේ .ජාත්‍යන්තර මාධ්‍ය මෙම ගැටලුව උලුප්පා දක්වමින් තම රටේ හමුදාව සහ බෞද්ධ ජනතාව වෙත ලෝකයේ ඇති කරවන වැරදි මතය පිළිබඳ ව ඇය කණගාටුව ප්‍රකාශ කර තිබේ .

Comments

අදහස් ලියන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.