මෙන්න ලංකාවේ අලුත් දඩ

මෙන්න ලංකාවේ අලුත් දඩ – පරිස්සමින් කාලා හමාරයි.

 

දඩය රුපියල් 25000 ක් වන වැරදි

  1. වලංගු රියැදුරු බලපත්‍රයක් නොමැතිව රිය ධාවනය කිරීම.
  2. රියැදුරු බලපත්‍රයක් නොමැති තැනැත්තන් සේවයේ නියුක්ත කිරීම.
  3. මත්පැන් හෝ මත්ද්‍රව්‍ය භාවිතයෙන් අනතුරුව රිය ධාවනය.
  4. දුම්රිය මාර්ගයක් තුළට අපරික්ෂාකාරීව මෝටර් වාහනයක් ඇතුළු කිරීම.
  5. වලංගු රක්ෂණාවරණයක් නොමැතිව රිය ධාවනය.

අධික වේගයෙන් රිය පැදවීම.

නියමිත උපරිම වේගය ඉක්මවා 20% දක්වා අධික වේගයෙන් රිය පැදවීමට රුපියල් 3,000ක්ද, නියමිත උපරිම වේගය ඉක්මවා 20%ට වැඩි 30%ට අඩු අධික වේගයෙන් රිය පැදවීමට රුපියල් 5,000ක්ද, නියමිත උපරිම වේගය ඉක්මවා 30%ට වැඩි හා 50%ට අඩු අධික වේගයෙන් රිය පැදවීමට රුපියල් 10,000ක්ද නියමිත උපරිම වේගය ඉක්මවා 50%ට අධික වේගයෙන් රිය පැදවීමට රුපියල් 15,000ක්ද වශයෙන් ස්ථානීය දඩ නියම කිරීම.

වමෙන් ඉස්සර කිරීම.

මෙම වරද සඳහා වන අවම ස්ථානීය දඩය රුපියල් 2,000ක් දක්වා වැඩි කෙරේ.

අපරීක්ෂාකාරීව හෝ අනතුරුදායක ආකාරයකින් හෝ අන්තරාදායක වේගයකින් මෝටර් වාහනයක් ධාවනය කිරීම. මෙම වරද සඳහා රුපියල් 10,000ක අවම දඩයක් නියම කෙරේ.

නියමිත වයසට අඩු වයසේ තැනැත්තන් විසින් රිය පැදවීම. මෙම වරද සඳහා දැනට පවතින අවම දඩය රුපියල් 5,000 සිට 30,000 දක්වා වැඩි කෙරේ.

මෝටර් වාහන පනතේ ප්‍රකාශිතව දඬුවම දක්වා නොමැති යම් වරදක් සඳහා අදාළ කරගනු ලබන පොදු දණ්ඩනය යටතේ අය කෙරෙන අවම දඩ මුදල රුපියල් 2,500ක් දක්වා වැඩි කිරීම.

මීට අමතරව රථවාහන වැරැදි සඳහා ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිත ක්‍රියාමාර්ග කිහිපයක් සම්බන්ධවද අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ අවධානය යොමුව තිබේ.

Comments

අදහස් ලියන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.