කොළඹ ප්‍රකෝටි ගණනක වටිනා අක්කර 10ක් කුණු කොල්ලයට මුස්ලිම් අල් අමාන් සමාගමට ?

වෙබ් අඩවියත් වහලා! ඇඩ්රස් බොරු! හදන දවසක් නැ ! ඉඩම ගන්න ගහන ප්ලෑනක් !

ලොව නම වන ස්ථානයට උසම ගොඩනැගිල්ල කියමින් ඉදි කරනවායි කියන වර්ල්ඩ් කැපිටල් ගොඩනැගිල්ල සඳහා රජය විසින් විශේෂ බදු සහන යටතේ වරාය, කොලබ කොටුව යන ස්ථානයන්ට ඉතා ආසන්නව ඇති අක්කර දහයක පමණ දැනට වාණිජ වශයෙන් මිල කල නොහැකි ඉඩමක් කුණු කොල්ලයට මුස්ලිම් සමාගමකට ලබා දීමක් පිළිබඳව සිරස රුපවාහිනිය මෑතකදී හෙළි කලආ. ඒ ලොකුම බිල්ඩිම ලොකුම බොරුවක් යි පවසමින්. මේ පිළිබඳව අපද සොයා බැලීමට උත්සහ කරත් මේ වන ඊට අදාල සමාගමේ වෙබ් අඩවිය පවා ක්‍රියා විරහිත් කර තිබෙනවා.

Comments

අදහස් ලියන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *