කොළඹ ප්‍රකෝටි ගණනක වටිනා අක්කර 10ක් කුණු කොල්ලයට මුස්ලිම් අල් අමාන් සමාගමට ?