බදුල්ලේ පීලි පැන්න දුම්රිය උඩින් පේන හැටි..(නෙත් මවිත කරවන දර්ශනය)

Comments

අදහස් ලියන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.