බුදු රුව සහිත ඇදුමක් ඇඳගෙන කොල්ලුපිටිය්දී කතක් මාට්ටු! වරද පිළිගෙන සමාව ඉල්ලයි!