දින 123 කට පෙර මියගිය කාන්තාවකගේ දේහයෙන් නිවුන් දරු උපතක්!