ෆෝන් එක ලඟ තියා ගන්න එපා කිවුවට හමුදා සෙබලා උසස් නිලධාරියාට වෙඩි තබා මරා දමයි.