බාබුල් වලින් මාතලේ පමණක් පාසල් ළමුන් 25 කට පිළිකා..