දුෂණය ගැන කතා කරන්න බෑ .. මම ආණ්ඩුවෙන් යනවා.. රන්ජන් කියයි!