රජය ජනතාවට කොකා පෙන්නයි නෙවිල් ප්‍රනාන්දු රෝහල රජයට පවරාගෙන නැ .. බදු අරගෙන… අයිතිය නෙවිල්ට..