රජරට වකුගඩු නැසූ රවුන්ඩප් ආයෙත් කඳුකරයට ගේන්න ඇමති කෙනෙක් වලිකයි!