බෞද්ධ උත්සව වලට ස්පිකර් බෑ.. සහජීවනයෙ තවත් ප්‍රථිපලයක්