මහනාහිමි විල්පත්තු සහ උතුරු පළාත් නිරීක්ෂණයට සැරසෙයි!