දැන්වීම් සඳහා

ශ්‍රී ලංකාවේ වැඩිම පිරිසක් පරිශීලනය කරන ඔත්තුකරුවා වෙබ් අඩවියේ තුල ඉතා සාධාරණ මිලකට ඔබගේ ව්‍යාපාරය වෙබ් අඩවිය වැනි ඕනෑම දෙයක් පිලිබඳ දැන්වීමක් පල කරවා ගැනීම සඳහා දන් අවස්තාව හිමිවන බව සතුටින් දැනුම් දෙන්නෙමු . මාසයක කාලයක් පුරා දැන්වීමක් ප්‍රදර්ශනය කිරීම රු 500 සිට . දැනම අපිව සම්බන්ධ කරගන්න oththukaruva@gmail.com